Praise Team

November 11
K.I.C.
November 16
Worship Service